Ден: 02.05.2022

проект „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ „Тунджа“,

На 29-ти април, като част от информационните и образователни дейности по проект „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата…