Уязвими групи

 

 

ОУ „СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ С. ВЕСЕЛИНОВО, ОБЩИНА ТУНДЖА

 ОБЯВЯВА

 

процедура за кандидатстване , подбор и наемане на кандидати за длъжността “образователен медиатор“

 

свободни работни места – 3

заетост на трудов договор: непълно работно време – 4 часа

срок на договора: за определено време от 04.10.2023 г. до 31.12.2023 г.

 

IОсновна цел на длъжността:

Образователният медиатор в училище е посредник между семействата, учениците и училището, който съдейства за обхващането и качественото училищно образование на учениците в училището, както и за насърчаване сътрудничеството на родителите на учениците в риск от отпадане с педагогическите специалисти в училището.

– Съвместна работа между родители и учители за адаптиране на учениците към
образователната система и създаване и развиване на мотивация за учене;
– Организиране на дейности с участие на родителите и учениците по честване на
празници, благотворителни акции и други събития за създаване на положително
отношение към образованието;
– Организиране на срещи с ромски авторитети, лидери от местната общност,
представители на неправителствени организации с учителски колективи и родители;
– Включване на родителите на ученици от уязвими групи в цялостния живот и дейност
на образователната институция;

II.Изисквания за заемане на длъжността:

1.Образование: основно, средно или висше

2.Познаване на характерни културни особености на общностите, с които работи.

3.Умения за работа с ученици и родители от уязвими групи

4.Необходими лични качества: лоялност към институцията;  дискретност;  умения за работа в екип;  умения за общуване;  способност да изпълнява стриктно възложените му задачи; много добри комуникативни умения, умения за работа с деца, ученици и родители от уязвими групи; познаване и съпричастност към проблемите им.

III. Необходими документи за кандидатстване:

 1. Заявление за заемане на длъжността;
 2. Професионална автобиография;
 3. Копие от документи за придобитата образователна степен, допълнителни квалификации;
 4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.
 5. Начин на провеждане на подбора:
 6. Първи етап – разглеждане и проверка на подадените от кандидатите документи за съответствие със обявените изисквания за съответната длъжност. – 02.10.2023 г.
 7. Втори етап – събеседване с допуснатите кандидати – 03.10.2023 г.
 8. Място и срок за подаване на документите:

Документите се подават лично или чрез пълномощник на следния адрес:

с. Веселиново ОУ „Свети Свети  Кирил и Методий“, деловодство, всеки работен ден от 8:30 до 16:00 часа.

Срок за подаване на документите: от 8.30 ч. до 16.00 на 02.10.2023г./ включително/

Лице за контакти: Стоянка Белчева – Георгиева – 0886 393144

 

ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СРЕДСТВА ЗА РАБОТА С  УЗВИМИ ГРУПИ

ОУ „СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ С. ВЕСЕЛИНОВО, ОБЩИНА ТУНДЖА

 ОБЯВЯВА

 

процедура за кандидатстване , подбор и наемане на кандидати за длъжността “Социален работник“

 

свободни работни места – 1

заетост на трудов договор: непълно работно време – 4 часа

срок на договора: за определено време от 04.10.2023 г. до 31.12.2023 г.

 

IОсновна цел на длъжността:

Организиране и осъществяване на дейности, осигуряващи редовно посещение на
училище и пълноценно участие на учениците в образователния процес;
– Съдействие при обхващането и оставането на учениците, подлежащи на задължително
обучение в училище;
– Провеждане на индивидуални срещи с родители на ученици от уязвими групи за
мотивиране и за пълноценно интегриране на учениците в образователната среда
съобразно специфичните и възрастовите им особености и потребности;
– Организиране на родителски лектории и колективни дискусии за повишаване на
познанията относно правата и задълженията в образованието;
– Съдействие за взаимно опознаване на учениците от различните етнически групи и
вероизповедания, за създаване на атмосфера на разбирателство и толерантност и за
спазване правата на детето.

Съвместна работа между родители и учители за адаптиране на учениците към
образователната система и създаване и развиване на мотивация за учене;
– Организиране на дейности с участие на родителите и учениците по честване на
празници, благотворителни акции и други събития за създаване на положително
отношение към образованието;
– Организиране на срещи с ромски авторитети, лидери от местната общност,
представители на неправителствени организации с учителски колективи и родители;
– Включване на родителите на ученици от уязвими групи в цялостния живот и дейност
на образователната институция;
– Организиране и провеждане на срещи и други дейности, свързани с представянето на
програмата, съвместно с родителите на учениците от уязвимите групи, класните
ръководители, образователните медиатори, социалните работници, ромските
авторитети и лидери, представители на неправителствени организации;
– Други дейности в зависимост от потребностите на родителите.

 

II. Изисквания за заемане на длъжността:

1.Образование: начално, основно

2. Познаване на характерни културни особености на общностите, с които работи.

3. Умения за работа с ученици и родители от уязвими групи

4.Необходими лични качества: лоялност към институцията;  дискретност;  умения за работа в екип;  умения за общуване;  способност да изпълнява стриктно възложените му задачи; много добри комуникативни умения, умения за работа с деца, ученици и родители от уязвими групи; познаване и съпричастност към проблемите им.

III. Необходими документи за кандидатстване:

 1. Заявление за заемане на длъжността;
 2. Професионална автобиография;
 3. Копие от документи за придобитата образователна степен, допълнителни квалификации;
 4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.
 5. Начин на провеждане на подбора:
 6. Първи етап – разглеждане и проверка на подадените от кандидатите документи за съответствие със обявените изисквания за съответната длъжност. – 02.10.2023 г.
 7. Втори етап – събеседване с допуснатите кандидати – 03.10.2023 г.
 8. Място и срок за подаване на документите:

Документите се подават лично или чрез пълномощник на следния адрес:

с. Веселиново ОУ „Свети Свети  Кирил и Методий“, деловодство, всеки работен ден от 8:30 до 16:00 часа.

Срок за подаване на документите: от 8.30 ч. до 16.00 на 02.10.2023г./ включително/

 

Лице за контакти: Стоянка Белчева – Георгиева – 0886 393144