Проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

 

Проект_Равен достъп_ОУ „Кирил и Методий“ с. Веселиново

Проект № BG05M2OP001-5.001-0001„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН).

ОУ „Кирил и Методий“ с. Веселиново участва в проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.

Продължителност на проекта – 12.02.2021 г. – 31.10.2023 г.

Основна цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

Специфичните цели са:

  • Подобряване на условията и осигуряване на равен достъп за обучение от разстояние в електронна среда;
  • Създаване на условия за усъвършенстване на цифровите умения на преподавателите за по-ефективна работа във виртуална среда и насърчаване използването на иновативни методи на преподаване и учене;
  • Насърчаване на мотивацията на родителите за по-активно включване в образователния процес от разстояние в електронна среда с цел подпомагане на учениците в семейната среда.

Дейностите, по които училището участва са:

  • Дейност 1 Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи.
  • Дейност 2 Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда.
  • Дейност 3 Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда.
  • Дейност 4 Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание и др.).

Линк към проекта: https://www.mon.bg/bg/100925

 

През учебната 2021-2022 година в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, село Веселиново се проведоха шест обучения за работа с платформата Teams. В тях взеха участие   седемнадесет педагогически специалисти и 15 първокласника. Обученията се осъществиха по Дейност: 2 и  Дейност: 3 по проект BGO5M2POO1-5.001-0001 “Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.
Обучител на групите на педагогическите специалисти: Антоанета Иванова – учител  ПГ „В. Левски“

        

 

Обучител на ученическите групи: Янка Николова  Гогова – учител ОУ „Л. Каравелов“