ПРОЕКТ „УЧИЛИЩЕ В ДЕЙСТВИЕ”

Декларация_-_съгласие_за_обработване_на_лични_данни_-_Приложение__4 Декларация_-приложение_3 CV-_Приложение__2 Заявление_-_Приложение_1

Встъпителна_пресконференция_-_проект_Училище_в_действие

Стартира_Лятна_детска_Академия

Обява_ръководител_Кукери_коледари_и_тракийския_фолклор

Обява_за_длъжност_учител_1

Обява_образователен_сътрудник

Обява_психолог

Обява_ръководител_Еко_клуб

Обява_ръководител_ИКТ

 

  Настоящето проектно предложение ще се реализира от ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“- с. Веселиново ( 214 деца и ученици от селата Веселиново, Чарган, Могила и Завой) в партньорство с НУ „В.Левски“ с. Завой /80 деца и ученици/. Основната цел на проекта е да се подкрепи социалното включване на деца и ученици от маргинализираните групи чрез подобряване на достъпа им до качествено образование. Специфичните цели са: повишаване на качеството на училищното образование в малките населени места; подобряване на достъпа до училищно образование в малките населени места; намаляване броя на отпадащите от училище и на ранно/преждевременно напусналите училище; Проектът ще подобри социализацията,приобщаването и личностното развитие на децата и учениците от двете училища.Чрез него се цели насърчаване на родителската и ученическа активност и в максимална степен ще осигури дългосрочен и ефективен механизъм за пълноценна интеграция на учениците от ромската общност,родители,учители и доброволци.Ще се постигне по-пълно ефективно обхващане в образователната система на двете училища,подобряване на образователните резултати и стимулиране на индивидуалните заложби и дадености на децата и учениците. Проектът е разработен в съответствие с целите на:Общинска стратегия за личностното развитие на децата и учениците в община Тунджа 2019-2020г.; Областна Стратегия за интегриране на ромите 2012-2020 и плана за действие на община Тунджа към нея; Програма и План за образователна интеграция на учениците от етническите малцинства на ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“- с. Веселиново.

Дейности по проекта: „Академия за родители“, „Природата – наш дом“, „Лятна детска Академия“, „В света на информационните технологии – Бъдеще за всеки!“ и  „Кукери, коледари и тракийския фолклор“

  • Занимания по Дейност: 5 „Кукери, коледари и тракийския фолклор“, проект „Училище в действие“ 12.10.2021г., с.Веселиново
     Хореограф: Петър Димитров
     Ръководител на дейността: П. Динева
Може да бъде изображение с 2 души, изправени хора и на закритоМоже да бъде изображение с един или повече хора, изправени хора и на закритоМоже да бъде изображение с един или повече хора, изправени хора и на закрито

 

 

 

 

 

 

  • На 9 октомври ученици, родители и доброволци участваха в еднодневна образователна екскурзия до с. Кабиле. Участниците посетиха Археологическия музей в селото, изкачиха се до местността Зайчи връх и имаха възможността да повишат екологичната си култура. Инициативата се реализира в рамките на проект „Училище в действие“, Дейност: 2 „Природата – наш дом“.

 

 

 

  • Практически занимания от провеждане на информационен пленер „Ръка за ръка с природата“, по Дейност: 2 „Природата – наш дом“, проект „Училище в действие“

 

 

 

  • В ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Веселиново се проведе екологично състезание на тема: „Заедно за природата“ по Дейност: 2 „Природата – наш дом“, проект „Училище в действие“ – октомври 2021

Може да бъде изображение с 9 души, включително Diana Boneva, дете, седнали хора, изправени хора и на закритоМоже да бъде изображение с 4 души, изправени хора, седнали хора и на закритоМоже да бъде изображение с 6 души, включително Diana Boneva, изправени хора, седнали хора и на закрито

 

  • Завърши „Лятна детска Академия“ юли 2021 – по проект „Училище в действие“ в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, село Веселиново.
         Ръководител на дейността: Ваня Атанасова

 

 

Може да бъде изображение с 10 души, дете, изправени хора, на открито и дървоМоже да бъде изображение с 8 души, включително Ваня Атанасова, дете и изправени хора

 

 

  • На 3 август в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Веселиново се проведе работна среща на екипа за управление и ръководители на клубове по проект „Училище в действие“, Договор № BG05M2OP001-3.014-0002-C01 от 07.05.2020 г.по процедура BG05M2OP001-3.014 МИГ Тунджа – мярка 3.9. “Осигуряване на равен достъп до качествено образование в малките населени места”, финансиран от европейска програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
    На срещата бяха обсъдени конкретните задачи между членовете на екипа, правила и процедури за организация, управление и изпълнение на заложените дейности по проекта.

 

  • Изградена зелена стая по дейност “ Природата – наш дом „