Проект по НП „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници“

Национална програма „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници“

НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРОГРАМАТА
Една от основните задачи на образователната система е изграждане на училищна
общност в условията на подкрепяща и позитивна образователна среда. Съществен елемент е
взаимодействието между учители, ученици, родители, образователни медиатори, социални
работници и представители на общностите.
В момента продължава изпълнението на проект „Подкрепа за успех“, финансиран по
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (2013 – 2020 г.). В
рамките на проекта в 903 училища са назначени медиатори/социални работници със срок на
договорите до 30 юни 2022 година.
В условията на обучение от разстояние в електронна среда образователните медиатори и
социалните работници оказват съдействие на педагогическите специалисти за обмен на
информация между учители и родители, подпомагат родителите и учениците при
самоподготовката и упражненията и в сътрудничество със семейната общност мотивираха
много ученици да продължат обучението си. По време на преустановените присъствени
занятия в училище образователните медиатори и социалните работници съдействат на
педагогическите специалисти посредством всички общодостъпни канали за електронна
комуникация за подобряване на обмена на информация между учители и родители, оказваха
необходимата подкрепа на родителите при самоподготовката и упражненията на децата, като
им предоставяха необходимата за това информация

ЦЕЛИ И ОБХВАТ НА ПРОГРАМАТА
Националната програма е разработена в съответствие с приоритетна област – 5
„Ефективно включване, трайно приобщаване и образователна интеграция“ на
Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република
България (2021 – 2030).
2.1 Цели на програмата:
– Намаляване на риска от преждевременно напускане на образователната система на
учениците от уязвимите групи;
– Формиране на положителни нагласи към образованието от страна на учениците от
уязвими групи и на техните родители;
– Пълноценно участие в образователния процес и мотивация за активно приобщаване
на техните деца в системата на училищното образование;
– Оптимизиране на взаимодействието на училището с родителите на учениците от
уязвимите групи чрез активното участие на образователните медиатори и социалните
работници.
За целите на програмата ученици от уязвими групи са такива, които са в риск от
отпадане от системата на училищното образование, от социално изключване и
маргинализиране поради ограничен достъп до образование.

ДЕЙНОСТИ ПО ПРОГРАМАТА
Дейност № 1 „Назначаване на образователни медиатори и/или социални работници
в училища с концентрация на ученици от уязвими групи“
Финансирането по програмата е за периода от 01.07.2022 г. до 31.12.2022 г.
Училищата назначават социален работник/образователен медиатор за подпомагане
взаимодействието с родителите на учениците от уязвими групи, чрез:
– Организиране и осъществяване на дейности, осигуряващи редовно посещение на
училище и пълноценно участие на учениците в образователния процес;
– Съдействие при обхващането и оставането на учениците, подлежащи на задължително
обучение в училище;
– Провеждане на индивидуални срещи с родители на ученици от уязвими групи за
мотивиране и за пълноценно интегриране на учениците в образователната среда,
съобразно специфичните и възрастовите им особености и потребности;
– Организиране на родителски лектории и колективни дискусии за повишаване на
познанията относно правата и задълженията в образованието;
– Съдействие за взаимно опознаване на учениците от различните етнически групи и
вероизповедания, за създаване на атмосфера на разбирателство и толерантност и за
спазване правата на детето.
Назначаването на образователен медиатор и/или социален работник се извършва по
трудов договор на пълен работен ден (8 часа) или на непълен работен ден (4 часа)

Дейност № 2 „Организиране и провеждане на дейности на образователните
медиатори и/или социалните работници с родителите на учениците от училища с
концентрация на ученици от уязвими групи“
Оптимизиране на взаимодействието на училището с родителите на учениците от
уязвимите групи чрез активното участие на образователните медиатори и социалните
работници чрез:
– Съвместна работа между родители и учители за адаптиране на учениците към
образователната система и създаване и развиване на мотивация за учене;
– Организиране на дейности с участие на родителите и учениците по честване на
празници, благотворителни акции и други събития за създаване на положително
отношение към образованието;
– Организиране на срещи с ромски авторитети, лидери от местната общност,
представители на неправителствени организации с учителски колективи и родители;
– Включване на родителите на ученици от уязвими групи в цялостния живот и дейност
на образователната институция;
5
– Организиране и провеждане на срещи и други дейности, свързани с представянето на
програмата, съвместно с родителите на учениците от уязвимите групи, класните
ръководители, образователните медиатори, социалните работници, ромските
авторитети и лидери, представители на неправителствени организации;
– Други дейности в зависимост от потребностите на родителите.
За организацията и изпълнението на дейността се изготвя план за работа от
образователните медиатори и/или социалните работници, който се съгласува от директора
на училището.

 

Във връзка с изпълнение на проект по 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА

„ПОДКРЕПА НА  ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ МЕДИАТОРИ И СОЦИАЛНИТЕ РАБОТНИЦИ“ НА МОН

ОУ „СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ С.ВЕСЕЛИНОВО, ОБЩИНА ТУНДЖА

 ОБЯВЯВА

 

процедура за кандидатстване , подбор и наемане на кандидати за длъжността“образователен медиатор“

 

свободни работни места – 1

заетост на трудов договор: пълно работно време

срок на договора: за определено време от 01.01.2023 г. до 30.06.2023 г.

 

 1. IОсновна цел на длъжността:

Образователният медиатор в училище е посредник между семействата, учениците и училището, който съдейства за обхващането и качественото училищно образование на учениците в училището, както и за насърчаване сътрудничеството на родителите на учениците в риск от отпадане с педагогическите специалисти в училището.

– Съвместна работа между родители и учители за адаптиране на учениците към
образователната система и създаване и развиване на мотивация за учене;
– Организиране на дейности с участие на родителите и учениците по честване на
празници, благотворителни акции и други събития за създаване на положително
отношение към образованието;
– Организиране на срещи с ромски авторитети, лидери от местната общност,
представители на неправителствени организации с учителски колективи и родители;
– Включване на родителите на ученици от уязвими групи в цялостния живот и дейност
на образователната институция;

 1. Изисквания за заемане на длъжността:

1.Образование: начално

 1. Познаване на характерни културни особености на общностите, с които работи.
 2. Умения за работа с ученици и родители от уязвими групи

4.Необходими лични качества: лоялност към институцията;  дискретност;  умения за работа в екип;  умения за общуване;  способност да изпълнява стриктно възложените му задачи; много добри комуникативни умения, умения за работа с деца, ученици и родители от уязвими групи; познаване и съпричастност към проблемите им.

III. Необходими документи за кандидатстване:

 1. Заявление за заемане на длъжността;
 2. Професионална автобиография;
 3. Копие от документи за придобитата образователна степен, допълнителни квалификации;
 4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.
 5. Начин на провеждане на подбора:
 6. Първи етап – разглеждане и проверка на подадените от кандидатите документи за съответствие със обявените изисквания за съответната длъжност. – 05.01.2023 г.
 7. Втори етап – събеседване с допуснатите кандидати – 06.01.2023 г.
 8. Място и срок за подаване на документите:

Документите се подават лично или чрез пълномощник на следния адрес:

с. Веселиново ОУ „Свети Свети  Кирил и Методий“, деловодство, всеки работен ден от 8:30 до 16:00 часа.

Срок за подаване на документите: от 8.30 ч. до 16.00 на 05.01.2023г./ включително/

 

Лице за контакти: Стоянка Белчева – Георгиева – 0886 393144

 

ОБЯВА

ЗА ПОДБОР И НАЗНАЧАВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ МЕДИАТОРИ 

ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА

„ПОДКРЕПА НА  ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ МЕДИАТОРИ И СОЦИАЛНИТЕ РАБОТНИЦИ“

 

Във връзка с изпълнение на проект по 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА

„ПОДКРЕПА НА  ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ МЕДИАТОРИ И СОЦИАЛНИТЕ РАБОТНИЦИ“ НА МОН

ОУ „СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ С.ВЕСЕЛИНОВО, ОБЩИНА ТУНДЖА

 ОБЯВЯВА

 

процедура за кандидатстване , подбор и наемане на кандидати за длъжността“образователен медиатор“

 

свободни работни места – 2

заетост на трудов договор: пълно работно време

срок на договора: за определено време от 01.07.2022 до 31.12.2022г.

 

IОсновна цел на длъжността:

Образователният медиатор в училище е посредник между семействата, учениците и училището, който съдейства за обхващането и качественото училищно образование на учениците в училището, както и за насърчаване сътрудничеството на родителите на учениците в риск от отпадане с педагогическите специалисти в училището.

– Съвместна работа между родители и учители за адаптиране на учениците към
образователната система и създаване и развиване на мотивация за учене;
– Организиране на дейности с участие на родителите и учениците по честване на
празници, благотворителни акции и други събития за създаване на положително
отношение към образованието;
– Организиране на срещи с ромски авторитети, лидери от местната общност,
представители на неправителствени организации с учителски колективи и родители;
– Включване на родителите на ученици от уязвими групи в цялостния живот и дейност
на образователната институция;

 

II. Изисквания за заемане на длъжността:

1.Образование: основно.

2. Познаване на характерни културни особености на общностите, с които работи.

3. Умения за работа с ученици и родители от уязвими групи

4.Необходими лични качества: лоялност към институцията;  дискретност;  умения за работа в екип;  умения за общуване;  способност да изпълнява стриктно възложените му задачи; много добри комуникативни умения, умения за работа с деца, ученици и родители от уязвими групи; познаване и съпричастност към проблемите им.

III. Необходими документи за кандидатстване:

 1. Заявление за заемане на длъжността;
 2. Професионална автобиография;
 3. Копие от документи за придобитата образователна степен, допълнителни квалификации;
 4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

 

IV. Начин на провеждане на подбора:

 1. Първи етап – разглеждане и проверка на подадените от кандидатите документи за съответствие със обявените изисквания за съответната длъжност.
 2. Втори етап – събеседване с допуснатите кандидати;

 

V. Място и срок за подаване на документите:

Документите се подават лично или чрез пълномощник на следния адрес:

с. Веселиново ОУ „Свети Свети  Кирил и Методий“, деловодство, всеки работен ден от 8:30 до 16:00 часа.

Срок за подаване на документите: от 8.30 ч. до 16.00 на 01.07.2022/ включително/

Лице за контакти: Стоянка Белчева – Георгиева – 0886 393144

 

      II

Във връзка с изпълнение на проект по 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА

„ПОДКРЕПА НА  ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ МЕДИАТОРИ И СОЦИАЛНИТЕ РАБОТНИЦИ“ НА МОН

ОУ „СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ С.ВЕСЕЛИНОВО, ОБЩИНА ТУНДЖА

 ОБЯВЯВА

 

процедура за кандидатстване , подбор и наемане на кандидати за длъжността“образователен медиатор“

 

свободни работни места – 1

заетост на трудов договор: пълно работно време

срок на договора: за определено време от 21.09.2022 до 31.12.2022г.

 

IОсновна цел на длъжността:

Образователният медиатор в училище е посредник между семействата, учениците и училището, който съдейства за обхващането и качественото училищно образование на учениците в училището, както и за насърчаване сътрудничеството на родителите на учениците в риск от отпадане с педагогическите специалисти в училището.

– Съвместна работа между родители и учители за адаптиране на учениците към
образователната система и създаване и развиване на мотивация за учене;
– Организиране на дейности с участие на родителите и учениците по честване на
празници, благотворителни акции и други събития за създаване на положително
отношение към образованието;
– Организиране на срещи с ромски авторитети, лидери от местната общност,
представители на неправителствени организации с учителски колективи и родители;
– Включване на родителите на ученици от уязвими групи в цялостния живот и дейност
на образователната институция;

II. Изисквания за заемане на длъжността:

1.Образование: основно.

2. Познаване на характерни културни особености на общностите, с които работи.

3. Умения за работа с ученици и родители от уязвими групи

4.Необходими лични качества: лоялност към институцията;  дискретност;  умения за работа в екип;  умения за общуване;  способност да изпълнява стриктно възложените му задачи; много добри комуникативни умения, умения за работа с деца, ученици и родители от уязвими групи; познаване и съпричастност към проблемите им.

III. Необходими документи за кандидатстване:

 1. Заявление за заемане на длъжността;
 2. Професионална автобиография;
 3. Копие от документи за придобитата образователна степен, допълнителни квалификации;
 4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

IV. Начин на провеждане на подбора:

 1. Първи етап – разглеждане и проверка на подадените от кандидатите документи за съответствие със обявените изисквания за съответната длъжност. – 19.09.2022г.
 2. Втори етап – събеседване с допуснатите кандидати – 21.09.2022г.

V. Място и срок за подаване на документите:

Документите се подават лично или чрез пълномощник на следния адрес:

с. Веселиново ОУ „Свети Свети  Кирил и Методий“, деловодство, всеки работен ден от 8:30 до 16:00 часа.

Срок за подаване на документите: от 8.30 ч. до 16.00 на 19.09.2022г.

 

Лице за контакти: Стоянка Белчева – Георгиева – 0886 393144