ЗА П О В Е Д
9.9.2022 г.
РД-01-435/ 09.09.2022

На основание чл. 63, ал. 10 и 14 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, и в съответствие с Националния оперативен план за справяне
с пандемията от COVID-19, приет с Решение № 474 на Министерския съвет от 14.07.2022 г.
и предложение от Главния държавен здравен инспектор
Н А Р Е Ж Д А М:
1. Въвеждам временни противоепидемични мерки в детските ясли, детските градини,
училищата и центровете за специални образователна подкрепа (ЦСОП) на територията на
Република България, считано от 15.09.2022 г. до 14.10.2022 г., както следва:
а) в детските ясли и детските градини – съгласно Приложение № 1;
б) в училищата и ЦСОП – съгласно Приложение № 2.
2. Физическите и юридически лица, които са собственици или ръководят детска ясла,
детска градина, училище или ЦСОП да създадат необходимата организация за прилагане на
съответните противоепидемични мерки по т. 1 и да контролират изпълнението им.
3. Заповедта влиза в сила от 15.09.2022 г.
4. Заповедта да се публикува на интернет страницата на Министерство на
здравеопазването.
Заповедта подлежи на обжалване в едномесечен срок от публикуването ѝ на интернет
страницата на Министерство на здравеопазването пред съответния административен съд по
реда на Административнопроцесуалния кодекс.
9.9.2022 г.
X Д-р Асен Меджидиев
Signed by: Asen Georgiev Medzhidiev
Д-Р АСЕН МЕДЖИДИЕВ
Министър на здравеопазването

 

Противоепидемични мерки в училища и центрове за специални
образователна подкрепа
I. Спазване на физическа дистанция между учениците от отделни паралелки;
между педагогическия персонал и между родителите и персонала на училището/ЦСОП:
1. Въвеждане, при възможност, на различно начало на учебните занятия и различен
график за междучасията за различни паралелки, класове и/или етапи на образование в зависимост от броя обучавани ученици;
2. Преминаване, при възможност, на двусменен режим на присъствено обучение с оглед намаляване на броя на паралелките в даден период от деня и предотвратяване на тяхното
взаимодействие;
3. Определяне, при възможност, на отделна класна стая за всяка паралелка, с цел
да се избегне преместването на учениците от стая в стая;
4. Създаване на организация за обучение на паралелките от начален етап на отделен
етаж/в отделно крило на сградата;
5. Създаване на организация за еднопосочно придвижване на учениците и учителите
в коридорите и по стълбите.
6. Осигуряване, при възможност, на максимално физическо отстояние между учителя
и местата на учениците, както и между местата на учениците, чрез разполагане на ученическите
маси/чинове в полукръг, зиг-загообразно и други, съобразно броя на учениците и големината
на класната стая;
7. Ограничаване, при възможност, на учениците в групите за целодневна организация
на учебния ден в рамките на паралелката;
8. Провеждане на максимален брой часове на открито, в т.ч. и по физическо възпитание, когато метеорологичната обстановка позволява това. Определяне на зони за
отделните паралелки в училищния двор;
9. Използване на физкултурния салон само от една паралелка в един учебен час;
10. Осъществяване на храненето в училище/ЦСОП по график, без струпване на
ученици от различни паралелки;
11. Обособяване, при възможност, на зони за хранене за отделните паралелки под
формата на кетъринг с индивидуални прибори на различни места, включително в
класни стаи, в училищния двор, в шатри, в беседки и други;
12. Намаляване престоя на учителите в учителската стая при спазване на изискванията за физическа дистанция от 1,5 м. между тях;
13. Осъществяване на комуникацията между родители и педагогически персонал
(провеждане на родителски срещи и др.) от разстояние (по телефон, електронна поща, платформи и др.), а при необходимост от пряка комуникация се спазват изискванията за физическа дистанция от 1,5 м;
14. Осъществяване на събрания на обществените съвети, на ученическите съвети,
общи събрания и педагогически съвети в електронна среда, а при нужда от пряка комуникация събиранията се провеждат при спазване на изискванията за физическа дистанция от 1,5
м, проветряване на помещението и дезинфекция на повърхности.
II. Проветряване, почистване и дезинфекция на повърхности:
1. Проветряване на учебните стаи по време на всяко междучасие и най-малко 2 пъти по
време на часа за не по-малко от 1 минута в съответствие с метеорологичните условия;
2. Проветряване на учителската стая по време на всеки час за най-малко 5 минути;
3. Провеждане на ежедневно (преди началото на съответната учебна смяна) влажно
почистване и дезинфекция на всички критични точки: подове, учебни маси/чинове, учителски маси/катедри, дръжки на врати и прозорци, ключове за осветление, бутони на асансьори, парапети, уреди, екрани, инструменти, клавиатури, мишки, и други;
4. Провеждане на ежедневно (преди началото на съответната учебна смяна) влажно
почистване и дезинфекция на тоалетните, в т.ч. на тоалетни чинии, мивки, кранове и на
санитарните помещения по график;
5. Провеждане на дезинфекция на учителската стая най-малко 2 пъти дневно;
6. Провеждане на дезинфекция и почистване на училищните автобуси преди всеки
курс;
7. При извършване на дезинфекция с биоциди, съдържащи хлор, за предотвратяване
неблагоприятното въздействие на отделящия се във въздуха хлор, се провежда допълнително
проветряване, а при необходимост избърсване и изплакване на дезинфекцираните повърхности и предмети.
III. Хигиена на ръцете:
1. Осигуряване на течаща топла вода, течен сапун, салфетки за еднократна употреба
или автоматичен сешоар за подсушаване на ръцете в тоалетните и/или в санитарните помещения;
2. Осигуряване на биоцид за ежедневна дезинфекция на ръце на видно място на входа
на училището/ЦСОП, в класните стаи, кабинетите, лабораториите, работилниците, стаята
на учителите и други помещения в сградата на училището/ЦСОП;
3. Поставяне на видно място на правила за спазване на лична хигиена.
IV. Провеждане на сутрешен прием и засилен сутрешен филтър:
1. Осъществяване, при възможност, на прием на учениците през повече входове (за
училищата/ЦСОП с повече от 100 ученици), като се изготви разпределение за прием на
учениците по паралелки през съответния вход, без струпване на ученици и учители и при
спазване на физическа дистанция;
2. Провеждане на засилен сутрешен филтър за недопускане на ученици с клинични
симптоми за COVID-19, както и за други остри заразни болести.

 

By admin

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *