Програмата беше организирана в няколко работни панели чрез теоретична и практическа част. Педагози от двете учебни заведения представиха презентации на тема „Практически занимания за взаимно опознаване и интеркултурна сензитивност. Работа в положителна класна стая.” Създадените групи дискутираха възможните решения и споделяне на добри практики от създадените казуси.
Марина Николова – ръководител на проекта и Директор на ОУ „Св.Св. Кирил и Методий”, село Дражево благодари на участниците за колективния подход и информира присъстващите за заложените предстоящи дейности – сформиране на лятно училище.

В ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, село Веселиново стартира „Лятна детска Академия“ по проект по проект „Училище в действие”, Договор № BG05M2OP001-3.014-0002-C01 от 07.05.2020 г. по процедура BG05M2OP001-3.014 МИГ Тунджа – мярка 3.9. “Осигуряване на равен достъп до качествено образование в малките населени места”, финансиран от европейска програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Заниманията включват дейности с образователни елементи, комбинирани с интерактивни методи и игри, състезания и други творчески и познавателни дейности. Общо 10 деца, на които предстои да бъдат ученици през септември тази година, се обучават от педагог и подкрепят от образователен медиатор.
Целта на проекта е децата да развият и придобият навици и умения за запознаване с учебната среда, да се провокира и увеличи тяхната готовност и мотивация за равен старт в училище за постъпването в 1 клас. По проекта се работи и с родителите на децата, за да се постигне по-висока активност при записването на децата в училище.

By admin

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *