Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

Проект АПСПО за подготвителна група

 

 

OУ,, Св. св. Кирил и Методий” за трета поредна година участва в

Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“-

Дейност 1 – ,,Допълнително обучение по български език на деца от уязвими групи“.

Основната цел на проекта е навременното ранно обхващане и образователното приобщаване на деца от уязвимите групи в предучилищното образование, подкрепа на достъпа им до качествено образование, подкрепа на социалното им приемане и сближаване за изграждането им като пълноценни граждани и за успешна професионална, социална и личностна реализация.

За учебната 2021/2022 година е сформирана една група от 5 деца на възраст 6 години. Ръководител на групата е Ваня Атанасова.

 

По интересен и забавен начин те усвояват българския език.

 

Проект АСПО