Проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

Проект_Подкрепа за успех_ОУ „Кирил и Методий“ с. Веселиново

 

 

Група с обучителни затруднения по Български   език – V клас

Дейностите са съобразени с индивидуалните потребности на учениците, за допълване, развитие и надграждане на компетентности, придобити в задължителните часове, както и за мотивиране на учениците за задържанe в училище и за предотвратяване на преждевременното напускане.

 

                                           

Група с обучителни затруднения по Български   език – VI I клас

                                                                                         

 

Група с обучителни затруднения по математика – VI  клас

Дейностите са съобразени с индивидуалните потребности на учениците , за допълване, развитие и надграждане на компетентности, придобити в задължителните часове, както и за мотивиране на учениците за задържанe в училище и за предотвратяване на преждевременното напускане.

 СНИМКИ 

 

Проект Подкрепа за успех  Учебна  2021- 2022г. – Начален етап

 

В ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ по Проект „Подкрепа за успех“ в начален етап са сформирани 4 групи за преодоляване на обучителни затруднения по Български език и литература през 2021 – 2022 учебна година – 1 клас, 2 клас, 3 клас и 4 клас. Общият брой на участващите ученици в проекта е 20. Всяка група разполага с 30 часа и 3 допълнителни за постигане на главната цел, която е да се попълнят пропуските, допуснати в часовете по предмета и да се усъвършенстват знанията и уменията. Проектът подпомага равния достъп до качествено образование и възможността повече ученици успешно за завършат основно образование. Дейностите са съобразени с индивидуалните потребности на децата, за допълване, развитие и надграждане на компетентности, придобити в задължителните часове, както и за мотивиране на учениците за задържанe в училище и за предотвратяване на преждевременното напускане.

 

Групи за преодоляване на обучителните затруднения в прогимназиален етап

В проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ в ОУ „ Св. Св. Кирил и Методий“ с. Веселиново, в групите за обучителни затруднения в прогимназиален етап са включени 16 ученици. Те са разпределени в две групи по български език и литература и една по математика. Брой на редовните часове: 30 ч. Брой на резервните часове: 3 ч. Продължителност на занятията: 40 мин.

1.Група за преодоляване на обучителни затруднения по български език и литература в пети клас В групата са включени пет ученици. Ръководител: Старши учител Радка Димитрова. Цел: Да се наблегне върху четивната грамотност. Работа върху текст и изречение. Да се преодолеят пропуските при определяне на частите на речта и изречението. Овладяване на граматичните правила за правопис и правоговор. Очаквани резултати: Усъвършенстване на четивната техника и работа върху текст за четене с разбиране. Съставяне на изречение и текст.

2. Група за преодоляване на обучителни затруднения по български език и литература в седми клас. Включени са шест ученици. Ръководител: Старши учител Надежда Канева. Цел: Преодоляване на пропуските в обучението по български език и литература. Подготовка за НВО. Овладяване на граматичните правила за правопис и правоговор. Повишаване на комуникативната компетентност на учениците. Очаквани резултати: Редактиране на текст, търсене и извличане, анализиране на информация от различни видове текстове. Да се преодолеят образователните дефицити и затруднения в подготовката. Да повишат образователните си постижения и комуникативна компетентност. Да развият умения за работа в група.

3.Група за преодоляване на обучителни затруднения по математика в шести клас В групата са включени пет ученици. Ръководител: Старши учител Желязка Гогова. Цел: Да се научат да спазват реда на действията. Да пресмятат бързо като използват формулите . Да работят самостоятелно при намиране обиколки, лица и обеми на геометрични фигури. Очаквани резултати: Да научат таблицата за умножение. Да умножават и делят с двуцифрено число, да решават уравнения и пропорции.

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект_Подкрепа за успех_ОУ „Кирил и Методий“ с. Веселинов