Проект № BG05M2OP001-5.001-0001„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Проект_Равен достъп_ОУ „Кирил и Методий“ с. Веселиново

В ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, село Веселиново се проведе обучение за работа с платформата Teams със седем педагогически специалисти. Обучението се извършва по Дейност: 3 по проект BGO5M2POO1-5.001-0001 “Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.
Ръководител на групата: Антоанета Иванова