Проект направление СПОРТ,  финансиран от МОН, по НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И В СПОРТА“ 2023

Проект направление СПОРТ,  финансиран от МОН, по НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И В СПОРТА“ 2023

Модул 2. „СПОРТ”Сформиране на отбори за занимания в сферата на спорта – по футбол, баскетбол, волейбол и хандбал

Одобрени средства: 7 000лв.

I отбор

 1. Футбол

вид спорт

 1. 5-7 клас

възрастова група

 1. момчета

пол, смесени

 1. 20

брой ученици в отбор

* Един ученик има право да бъде включен само в един отбор.

* Списъкът на учениците, включени в отбора, се утвърждава от директора и се съхранява в училището при документацията на програмата.

 

 1. Цели:

 

 • Осигуряване на условия за личностно развитие на учениците чрез екипно взаимодействие при участието и изявата им в колективни спортове, насочени към стимулиране на техните интереси, способности и компетентности;
 • Развиване на ефективна система от действия за преодоляване на проблема с безпричинните отсъствия;
 • Интеграция на учениците от ромския етнос чрез спорта
 • Превенция на отпадането на ромските ученици
 • Засилване на интереса на учениците за участие в групи/отбори за колективни спортове и за изяви в областта на спорта – футбол;
 • Насърчаване на работата в екип и подобряване на социалните взаимодействия на учениците;
 • Изграждане на умения за отговорно и дисциплинирано поведение и за самоконтрол в учениците;
 • Стимулиране на интереса на учениците към колективните спортове;
 • Развитие на спортните способности на учениците и изграждане на умения за здравословен начин на живот.
 • Участие в спортни мероприятия на училищно, между училищно, общинско и областно ниво

 

 1. Очаквани резултати:
 • Осигурени условия за личностно развитие учениците чрез екипно взаимодействие при участието и изявата им в колективни спортове, насочени към стимулиране на техните интереси, способности и компетентности;
 • Развита ефективна система от действия за преодоляване на проблема с безпричинните отсъствия и неговото преодоляване
 • Интеграция на учениците от ромския етнос чрез спорта
 • Превенция на отпадането на ромските ученици
 • Насърчен и засилен интерес на учениците за участие в групи/отбори за колективни спортове и за изяви в областта на спорта – футбол;
 • Подобрена работа в екип и повишени социални взаимодействия на учениците;
 • Изградени умения за отговорно и дисциплинирано поведение и за самоконтрол в учениците;
 • Стимулиран интерес на учениците към високи спортни постижения;
 • Развити спортни способности на учениците и изградени умения за здравословен начин на живот.
 • Участие в спортни мероприятия на училищно, между училищно, общинско и областно ниво
 1. Програма за подготовка на отбора:

Индивидуална програма за провеждането на тренировките

№ по ред Тема на тренировката Брой часове Забележка
1 Диагностика и оценка на нивото на физическата подготовка – входно ниво. 1
2 Обща физическа подготовка за кондиционните способности. 1
3 Обща физическа подготовка за координационни способности. 1
4 Контролна среща. Психологическа подготовка и самоуправление. Спортен режим. 1
5 Обща физическа подготовка за кондиционните способности. 1
6 Техническа подготовка. Усъвършенстване на техническите похвати с топка. 1
7 Тактическа подготовка. Усъвършенстване на статични положения. 1
8 Обща физическа подготовка за кондиционните способности. 1
9 Техническа подготовка. Усъвършенстване на технически похвати в игрови упражнения. Двустранна игра. 1
10 Обща физическа подготовка за кондиционните способности. 1
11 Технико – тактическа подготовка. Усъвършенстване на комбинации в нападение. Двустранна игра. 1
12 Контролна среща. Универсални принципи, обезпечаващи психическата готовност. 1
13 Обща физическа подготовка за кондиционните способности – бързина. 1
14 Техническа подготовка. Усъвършенстване на техническите похвати с топка. Двустранна игра. 1
15 Техническа подготовка. Усъвършенстване на техническите умения в хода на различни комбинации. 1
16 Обща физическа подготовка за кондиционните способности. 1
17 Тактическа тренировка. Усъвършенстване на статични положения. 1
18 Вътрешно училищно състезание. 1
19 Обща физическа подготовка за кондиционните способности. 1
20 Технико-тактическа подготовка. Усъвършенстване на комбинации в нападение и подсигуряване в защита. Двустранна игра. 1
21 Обща физическа подготовка за кондиционните способности – сила. 1
22 Технико-тактическа подготовка. Усъвършенстване на технически похвати с топка. Игра на ½ терен. 1
23 Контролна среща – 3 х 20 мин. Саморегулация на емоционалните състояния. 1
24 Обща физическа подготовка за кондиционните способности – скорост и издръжливост. 1
25 Тактическа подготовка. Отборна тактика. Игра на ¼ терен. 1
26 Усъвършенстване на подсигуряване на защита – персонално и зоново покритие. Двустранна игра. 1
27 Тактическа подготовка по линии. Усъвършенстване на заучени статични положения. Игра на ½ терен. 1
28 Обща физическа подготовка за издръжливост. 1
29 Техническа подготовка. Усъвършенстване на техническите умения в хода на различни комбинации. Учебна игра. 1
30 Обща физическа подготовка за кондиционните способности – сила. 1
31 Технико-тактическа подготовка. Усъвършенстване на технически похвати с топка, стрелба във вратата. Двустранна игра. 1
32 Контролна среща. Концентрация и разпределение на вниманието. 1
33 Обща физическа подготовка за координационни способности. 1
34 Тактическа подготовка. Отборна тактика. Игра на ½ терен. 1
35 Усъвършенстване на отборни защитни функции по време на игра и комбинации в нападение. Игра на ¼ терен. 1
36 Тактическа подготовка – индивидуални защитни функции. Усъвършенстване на статични положения. 1
37 Обща физическа подготовка за развиване на обща издръжливост. 1
38 Игрова подготовка: Усъвършенстване на подсигуряване в защита. Двустранна игра. 1
39 Обща физическа подготовка за развиване на кондиционни способности – сила и издръжливост. 1
40 Тактическа подготовка – отборна тактика. Двустранна игра. 1
41 Усъвършенстване на подсигуряване на защита – персонално и зоново покритие. Двустранна игра. 1
42 Контролна среща. Самоорганизация и мобилизация на волевите качества. 1
43 Състезание: Среща между отборите на ОУ Веселиново и друг участник в програмата – Бояджик. 1
44 Усъвършенстване на технически похвати в тактически комбинации. Двустранна игра. 1
45 Техническа подготовка: Занимания с игри и упражнения от технически и бегови характер. Игра на ½ терен. 1
46 Тактическа подготовка. Разучаване и усъвършенстване на статични положения. 1
47 Обща физическа подготовка за развиване на обща издръжливост. 1
48 Усъвършенстване на технически похвати в игрови упражнения в ограничени пространства. Двустранна игра. 1
49 Обща физическа подготовка за развиване на кондиционните способности. 1
50 Техническа подготовка: Усъвършенстване на диагоналните подавания в коридор. Двустранна игра. 1
51 Игрова подготовка- Учебна игра 3 х 20 мин. 1
52 Обща физическа подготовка за развиване на кондиционни способности – бързина, ловкост. 1
53 Тактическа подготовка: Тактика по линии. Игра на ½ терен. 1
54 Усъвършенстване на технически комбинации и игри. Двустранна игра. 1
55 Тактическа подготовка: Разиграване и разучаване на статични положения. 1
56 Обща физическа подготовка за развиване на обща издръжливост. 1
57 Тактическа подготовка: Отборна тактика. Двустранна игра. 1
58 Обща физическа подготовка за развиване на кондиционни способности – сила. 1
59 Тактическа подготовка: Тактика по линии. Игра на ½ терен. 1
60 Техническа подготовка: Усъвършенстване овладяване на топката в игрови упражнения. Двустранна игра. 1
61 Контролна среща. Волева подготовка на спортиста. 1
62 Обща физическа подготовка за развиване на кондиционни способности – бързина. Игра на ¼ терен. 1
63 Тактическа подготовка: Индивидуална тактика. Двустранна игра. 1
64 Тактическа подготовка: Индивидуална тактика. Двустранна игра. 1
65 Усъвършенстване на технически похвати в игрови упражнения. Стрелба във врата. Двустранна игра. 1
66 Тактическа тренировка: Разучаване на статични положения. Игра на ¼ терен. 1
67 Вътрешноучилищно състезание. 1
68 Обща физическа подготовка за развиване на обща издръжливост. 1
69 Техническа подготовка: Усъвършенстване на технически похвати чрез игрови упражнения. Двустранна игра. 1
70 Обща физическа подготовка за развиване на кондиционни способности – сила и издръжливост. 1
71 Тактическа подготовка: Отборна тактика. Двустранна игра. 1
72 Контролна среща. Волева активност по време на тренировка. 1
73 Обща физическа подготовка за развиване на координационни способности. 1
74 Техническа тренировка: Усъвършенстване на отнемане на топката в игрови упражнения. Двустранна игра. 1
75 Усъвършенстване на тактически комбинации. Игра на ¼ терен. 1
76 Тактическа подготовки: Разучаване на статични положения. 1
77 Обща физическа подготовка за развиване на кондиционни способности – скоростно-силови. 1
78 Усъвършенстване на играта в защита с покритие, взаимодействие с подсигуряване. Двустранна игра. 1
79 Състезание между отборите на ОУ Веселиново и друг участник в програмата. 1
80 Диагностика и оценка на нивото на физическата подготовка – изходно ниво. 1
Общ брой часове: 77
Общ брой часове, предвидени за вътрешноучилищни и междуучилищни срещи:  3
Общ брой часове по програмата: 80