Проект „Изграждане на училищна STEM среда“

В ОУ„ Свети Свети Кирил и Методий „ с. Веселиново, община Тунджа се изгради STEM център, който се състои от няколко зони :
1. Лаборатория “ Изследователи в действие “ с „Огнище “ – изграден лабораторен остров с 2 мивки, оборудван с 8 модулни маси и 16 стола, 5 лаптопа 2 в 1 – Touch , интерактивна / бяла / стена за писане, иновативни места за сядане, закупен Джой уред за кисело мляко
2. Лаборатория „Млад изследовател“- оборудвана работилница с 13 компютърни конфигурации, интерактивна / бяла / стена за писане и барбарони за реализиране на творчески идеи на учениците от начален етап
3. STEM LAB – за изработване мултимедийни продукти и дипляни на български и английски, за изработване на презентации и използване на образователен софтуер са закупени 5 лаптопа 2 в 1 – Touch и образователен софтуер mozaBook ,
4. Паркова алея с пейки, улични фенери, кашпии с естествени цветя и храсти / засадени от учениците / и изкуствени дървета
5. Кът за работни срещи на учителите.
6. Зона „Скривалище“- пейки, барбарони и естествена растителност.
7. Санитарни възли за учениците и педагогическите специалисти.За строително – монтажните работи и обученията има сключени договори с изпълнителите.
В партньорство с „Институт за прогресивно образование“ през м. ноември 2020 се осъществи първото обучение на 16 педагогически специалисти за работа в STEM среда на тема „ Изследването като педагогически подход и проектно базирано обучение „ , а през месец май второто обучение на тема „СТЕМ обучение в мултикултурна среда“ с участието на 22 педагогически специалисти. В обученията бяха включени повече учители от заложените в проекта, като средствата се поеха от бюджета на училището. В следствие на тези обучения се повиши капацитета на преподавателите. Бяха разработени уроци, чрез иновативни методи. По време на дейността учениците се насърчаваха да демонстрират своята креативност и критично мислене.
Строително – монтажни дейности: Изработен надпис от обемни букви „Уча“, обновени санитарни помещения, окабеляване лаборатория „Млад изследовател“ , обзаведена STEM LAB – маси, столове, телевизор, боядисване на коридора на първия етаж в STEM пространството, оформление пространството около вратите оприличаващ вход на къща/ дом.

Постигнати резултати от изпълнението на проекта 
Учениците от начален и прогимназиален етап продължиха своите занимания в STEM центъра . Включиха се в извънкласни дейности и интегрирани уроци, чрез които придобиха кариерно ориентирани знания и умения, които биха могли да използват в бъдещите си професии и в реални житейски ситуации.
Учениците се запознаха с лабораторните уреди и апарати, научиха се да съставят план за работа, да отчитат и записват лабораторни данни от извършените експерименти и да анализират резултатите. Чрез работата си по проект „ Бактерии – приятели или скрита опасност?!“ участниците в групата STEM LAB се запознаха със значението на бактериите, как човекът използва бактериите, какви вреди причиняват и защо трябва да си мием редовно ръцете и да спазваме добра лична хигиена. По дейност „Lactobacillus bulgaricus“ се организира среща с технолог на производство на традиционните млечни продукти – кисело мляко и сирене от фирма „ Български Йогурт“. Учениците бяха провокирани да си направят кисело мляко и сирене и чрез посещение на фирма „ Български йогурт“, където на терен имаха възможност да се запознаят с процеса на приготвяне на сирене, кашкавал и кисело мляко. Същите си направиха кисело мляко със закупения по проекта джой уред. Това придизвика голям интерес сред децата и учениците. Учениците изработиха мултимедиен продукт „Приятели или скрити врагове“. За продукта бяха изработени дипляни на английски език, като по време на творческата работа всяка група демонстрира своята идея.
В „ Изследователската лаборатория“ бяха застъпени три основни направления – „Екология, природа, общество“ , „ Вещества и свойствата им“ и „ Клетъчен строеж на организмите“. Чрез последната тема учениците се запознаха с частите на клетката, като използваха дигитален микроскоп, образователен софтуер и закупените 5 лаптопа 2 в 1 – Touch. Извършиха интересен експеримент като извлякоха ДНК от ягоди. В реализирането на Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда” се интегрираха знания от различни предметни направления-компютърно моделиране, информационни технологии, английски език, изобразително изкуство, природни науки, технологии и предприемачество. Чрез реализирането на проекта постигнахме увеличаване броя на учениците, които искат да продължат своето образование и насочването им към избор на бъдеща професия – хранително – вкусовата промишленост, лабораторна работа и моден дизайн. Чрез иновативните методи на преподаване се намалиха безпричинните отсъствия на учениците, като се постигна повишаване мотивацията им за учене и засиления интерес към образователния процес.
Чрез интегриране на теми от учебното съдържание се приложиха следните подходи : мултидисциплинарен като се изучават общи теми по човекът и природата, информационни технологии, математика и английски език, трансдисциплинарен подход в дейност „Lactobacillus bulgaricus“ , проектно базирано обучение, което обхваща едновременно различни учебни предмети, технологично свързани чрез използване на съвременните информационни и комуникационни технологии.
Учениците от Лаборатория “ “ Изследователи в действие “ изготвиха дипляни на английски език. Използването на mozaBook ,образователен софтуер закупен по НП „ Изграждане на училищна Stem среда” даде възможност на учениците да усвоят по – лесно и достъпно учебния материал.
Учениците от “ Млад изследовател “ с помощта на 4 преподавателя събраха информация за растения и насекоми . Изработиха хербарий, сбирка от насекоми, модни облекла от растения. Организираха и представиха модно цветно ревю от еко материали.
Проекта значително подобри имиджа на училището в региона и ще бъдем пример за останалите училища в общината и областта.
Участници в проекта бяха: 30 ученика – преки участници и непреки участници: 155 ученика, 50 родители от ромският етнос и 18 учители

 

 

НОВИНИ !

 • На 29 април в СТЕМ кабинет на ПГЛЕПХТ – гр. Ямбол, педагогически специалисти от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, село Веселиново участваха в работна среща за споделяне на добри практики при преподаването на интердисциплинарните уроци в STEM среда.

 

 • Занимания по интереси – група „Изследователи“ в лаборатория“ Изследователи в действие“
Придобиване на знания и умения в областта на природните науки. Повишаване интереса на учениците към приложение на наученото в бита и ежедневието. Запознаване със защитени растения и птици в родния край. Формиране на умения за работа с вещества и лабораторни съдове за извършване на химични експерименти, адекватно реагиране на ситуации застрашаващи собственото им здраве и здравето на околните.

 

 • Проект по ЧП – „Растеж и развитие на растенията“ в лаборатория“ Изследователи в действие“

 

 • Мартенско настроение в парковата алея на STEM центъра

 

 • В ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, село Веселиново се проведе обучение на ученици от 1. клас за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда по проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ –  лаборатория“ Изследователи в действие“

 

 • Да експериментираме в “ Изследователи в действие“ – лабораторен урок при госпожа Диана Панева

 

 • Група „Изследователи в действие“ проект „Lactobacillus bulgaricus“, при ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, село Веселиново.
 • В ОУ „ Св. Св. Кирил и Методий”, село Веселиново гостуваха доц. Симов и доц. Лангуров от Националния природонаучен музей – гр. София. Те представиха пред учениците по вълнуващ и интересен начин животинските и растителни представители от колекцията на музея чрез лекция и интерактивна разходка. Дейността се реализира в рамките на НП „Изграждане на училищна STEM среда”.

 

 • В парковата алея създадена по проект “ Изграждане на STEM среда“ по занимания по интереси, ученици от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Веселиново проведоха модно ревю от цветна хартия. Импровизираните тоалети демонстрират въображението и новаторското мислене на класните ръководители и учители от ГЦОУД.

 

 • Учениците посетиха фирма“ Български Йогурт“ по проект “ Lactobacillus Bulgaricus“ . Технологът на фирмата ги запозна с производството на традиционни млечни продукти – кисело мляко, сирене и кашкавал.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Изграждане на училищна STEM среда в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, село Веселиново.

 

 • Учениците посетиха фирма“ Български Йогурт“ по проект “ Lactobacillus Bulgaricus“ . Технологът на фирмата ги запозна с производството на традиционни млечни продукти – кисело мляко, сирене и кашкавал.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • На 15 и 16 май 2021 година в град Поморие се проведе изнесено обучение на тема: „Стем обучение в мултикултурна среда“ за педагогическите специалисти от Основно училище „Св.Св. Кирил и Методий“, село Веселиново. Обучението се ръководи от Мариана Банчева и Младен Вълков – същността на STEM, STEAM и уменията на XXI век и системата JUMP MATH – педагогически принципи и математика в учебните материали. Прилагането на принципите в практиката, инструменти за саморефлексия. Възможности за образование за околна среда в училище. Програмата завърши с примерни теми , дейности, предизвикателства и решения, свързани със STEAM обучение в училище.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • В Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Веселиново по НП „Изграждане на училищна STEM среда“ се проведе модно ревю в начален етап. Чаровните манекенки дефилираха в оригинални тоалети, изработени от рециклирани и природни материали, които пресъздават красотата на родните цветя. Учениците и техните ръководители на групи в ЦДО създадоха прекрасните модели с ентусиазъм и вдъхновение.