Проект Изграждане на училищен еко-кът »Природата – наш дом» със зелена класна стая на открито – ПУДООС

 

 

През месец септември 2023 г. деца и ученици от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Веселиново, община Тунджа, съвместно със своите учители и родители,

засадиха цветя по :

НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2023г.“

на тема:

„ОБИЧАМ ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ “

Изграждане на училищен еко-кът

»Природата – наш дом»

със зелена класна стая на открито

 

НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2023г.“

на тема:

„ОБИЧАМ ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ “

ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

НА ТЕМА:

Изграждане на училищен еко-кът

»Природата – наш дом»

със зелена класна стая на открито

 

1.Основна  цел:  Осигуряване  на  възможност  за  прилагане  на  съвременните  иновативни образователни  концепции  за  запознаване  на учениците  с  околната  среда  чрез  прилагане  на  различни  иитерактивни  методи  за  повишаване и затвърждаване на екологична култура и самосъзнание сред подрастващите и формиране  на отговорност у учениците  за опазване на околната среда.

Чрез провеждане на учебни занимания на открито, в  подходящо оформено пространство в двора на училището, с естествен център пергола / зелена класна стая/, се опитваме да направим така , че учебният час да стане желан от ученика и здравето на децата  и закалеността им да гарантират тяхното бъдеще.

Занимания сред природата , какво по хубаво от това ! Да учим, чрез преживяване, за природата, сред природата!

2.Задачи:

  1. 1. Провеждане на Информационна кампания за популяризиране НП „Чиста околна среда – 2023“ на тема „ Обичам природата – и аз участвам“ и проектното предложение на училището и за набиране на доброволци за включване в проектните дейности.
  2. Подготвителна работа по оформяне зоната за дейностите по проекта.
  3. Доставка и монтаж на необходимите съоръжения – перголи, тенти, маси,пейки, сензорна пътека, кошчета за събиране на отпадъци
  4. Засаждане на цветя и храсти в обособените кътове за целта.
  5. Провеждане на уроци и занимални на открито
  6. Публичност

При  успешно  изпълнение  на  горепосочените  цели и задачи  в  училищния  двор  ще  бъде  оформена  красива  еко зона – Зелена класна стая  за  уроци  на открито, в която по подходящ начин ще бъдат разположени 2 перголи / двойна и еденична/ с 2 тенти. Пред двете перголи ще бъдат поставени 2 дървени маси с метални крака.

В зелената класна стая на открито  ще се провеждат  различни дейности,  учебни  часове, организиран  отдих, занимания по интереси, занимални, конкурси, изложби и работни срещи с родителите при целодневна организация на обучението. Съоръженията  ще бъдат  поставени  и монтирани  с участие от страна  служителите  в училището, родители,  ученици  и доброволци от местната ромска общност и с помощта на фирмата доставчик. Около тях ще бъдат обособени кътове за цветя и храсти, които ще засадят учениците, заедно с учители и медиатори. Грижата за растенията също ще бъде ангажимент на учениците. Те ще имат възможност сами и заедно с родителите си да украсят и оформят кътовете с цветя. По този начин у подрастващите  ще се възпитава чувство на отговорност, екологична  култура и усет към естетичното. Ще бъде ремонтиран пясъчника за учениците от начален етап и поставени две пейки за обогатяване на зоната за отдих. Ще се изгради сензорна пътека /от речни камъни, дърво, трева и др. материали/, чрез която децата и учениците, ходейки боси, ще усещат природата и подобряват своите двигателни умения.

Плануваните  дейности  имат  устойчивост  във  времето – Зелена класна стая  за  уроци  на открито ще  се  ползва  и  през следващите учебни години, като по този начин ще се създаде една устойчива екологична култура и добра традиция в училището. Избраните теми за провеждане на уроци на открито съответстват  на учебното съдържание за съответния  клас по учебните предмети Околен свят,  Човекът и природата,  Час  на  класа, както  и  предвидените  теми  за  екологично  образование  в  дейностите  по  интереси  в  групите /занимални/  за целодневна организация на учебния ден. Те са съобразени с учебните програми за съответния клас и позволяват провеждането на  теоретични  и  практически  дейности, чрез преживаване,  с  екологична  насоченост.  Компетентностите  като  очакван  резултат  ще  повишат екологичната  култура  на учениците,  ще  ги  приобщят  към  идеята  за почистване  и опазване  на природата,  за положително  и грижовно  отношение  към околната среда,  както  и по-ефективното интегриране  на екология и образование с предмети от различни културно-образователни области.

Проектните дейности са насочени към осигуряването на по-добри условия за образование на децата и учениците, които на 100% са от ромски произход. Това  е  предпоставка за осъществяване  на  пълноценно  социално  включване на  учениците  от  етническите  малцинства, приобщаването  им към образователния процес и формиране на навици за опазване на околната среда още от детска възраст.

Учениците  изпитват  необходимост  от   по – богато  онагледяване  на  учебното съдържание.  Уроците  и занималните на открито са желана от тях организационна форма, която осигурява  положителни  емоции и разнообразява  урочната дейност с иновативни практики. Затова педагогическият персонал  в училището се стреми да предлага все повече възможности  за осъществяване  на досег с природата, като по този начин се съобразява с новите тенденции  в образованието на подрастващите.

В  тази  връзка  предвидените  разходи  в проектното  предложение  сa свързани  с  желанието  за  провеждане  на  повече  уроци  на открито. Сред природата децата и техните родители, поставени във неформална обстановка, изразяват открито своите спонтанни реакции – те се учудват, веселят, мечтаят. Там те забравят своето притеснение  и задават  въпроси,  без да се замислят дали  ще сгрешат.  Това осигурява  възможност  на учителя да опознае  учениците, което благоприятства  учебно-възпитателния процес.

Екологичното  възпитание е  продължителен  процес,  който  цели  осъзнаване  на екологичните  проблеми,  усвояване  на знания, формиране  на нагласи, ценности  и чувство на отговорност  за рационално използване  на природните  ресурси,  както и насърчаване на действия  в посока опазване  на природата

Популяризирането на проекта ще се извърши чрез предоставяне  на подходяща  информация  на сайта на училището  / ou-veselinovo.com/и фейсбук страницата на училището, както и чрез публикуване  на материали в местните медии.

сума за реализирането на проекта – 7 477.00 лв.

 

  • Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда е юридическо лице, създадено със Закона за опазване на околната среда-чл.60 ал.1. / ДВ бр.91 от 25.09.2002г./
  • ПУДООС е държавно предприятие по смисъла на чл. 62 ал.3 от ТЗ и не е търговско дружество, не формира и не разпределя печалба.
  • С Правилника, приет с ПМС №81 от 23.04.2012 г., се урежда устройството и дейността на ПУДООС.
  • ПУДООС е пълен правоприемник на правата и задълженията на Националния фонд за опазване на околната среда.