ПРОЕКТ„ПОДКРЕПА НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ МЕДИАТОРИ И СОЦИАЛНИТЕ РАБОТНИЦИ“ – ОБЯВИ

I

 

ОБЯВА

ЗА ПОДБОР И НАЗНАЧАВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ МЕДИАТОРИ 

ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА

„ПОДКРЕПА НА  ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ МЕДИАТОРИ И СОЦИАЛНИТЕ РАБОТНИЦИ“

 

Във връзка с изпълнение на проект по 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА

„ПОДКРЕПА НА  ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ МЕДИАТОРИ И СОЦИАЛНИТЕ РАБОТНИЦИ“ НА МОН

ОУ „СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ С.ВЕСЕЛИНОВО, ОБЩИНА ТУНДЖА

  ОБЯВЯВА

 

процедура за кандидатстване , подбор и наемане на кандидати за длъжността“образователен медиатор“

 

свободни работни места – 2

заетост на трудов договор: пълно работно време

срок на договора: за определено време от 01.07.2022 до 31.12.2022г.

 

IОсновна цел на длъжността:

Образователният медиатор в училище е посредник между семействата, учениците и училището, който съдейства за обхващането и качественото училищно образование на учениците в училището, както и за насърчаване сътрудничеството на родителите на учениците в риск от отпадане с педагогическите специалисти в училището.

– Съвместна работа между родители и учители за адаптиране на учениците към
образователната система и създаване и развиване на мотивация за учене;
– Организиране на дейности с участие на родителите и учениците по честване на
празници, благотворителни акции и други събития за създаване на положително
отношение към образованието;
– Организиране на срещи с ромски авторитети, лидери от местната общност,
представители на неправителствени организации с учителски колективи и родители;
– Включване на родителите на ученици от уязвими групи в цялостния живот и дейност
на образователната институция;

 

II. Изисквания за заемане на длъжността:

1.Образование: основно.

2. Познаване на характерни културни особености на общностите, с които работи.

3. Умения за работа с ученици и родители от уязвими групи

4.Необходими лични качества: лоялност към институцията;  дискретност;  умения за работа в екип;  умения за общуване;  способност да изпълнява стриктно възложените му задачи; много добри комуникативни умения, умения за работа с деца, ученици и родители от уязвими групи; познаване и съпричастност към проблемите им.

III. Необходими документи за кандидатстване:

 1. Заявление за заемане на длъжността;
 2. Професионална автобиография;
 3. Копие от документи за придобитата образователна степен, допълнителни квалификации;
 4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

 

IV. Начин на провеждане на подбора:

 1. Първи етап – разглеждане и проверка на подадените от кандидатите документи за съответствие със обявените изисквания за съответната длъжност.
 2. Втори етап – събеседване с допуснатите кандидати;

 

V. Място и срок за подаване на документите:

Документите се подават лично или чрез пълномощник на следния адрес:

с. Веселиново ОУ „Свети Свети  Кирил и Методий“, деловодство, всеки работен ден от 8:30 до 16:00 часа.

Срок за подаване на документите: от 8.30 ч. до 16.00 на 01.07.2022/ включително/

Лице за контакти: Стоянка Белчева – Георгиева – 0886 393144

 

      II

Във връзка с изпълнение на проект по 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА

„ПОДКРЕПА НА  ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ МЕДИАТОРИ И СОЦИАЛНИТЕ РАБОТНИЦИ“ НА МОН

ОУ „СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ С.ВЕСЕЛИНОВО, ОБЩИНА ТУНДЖА

  ОБЯВЯВА

 

процедура за кандидатстване , подбор и наемане на кандидати за длъжността“образователен медиатор“

 

свободни работни места – 1

заетост на трудов договор: пълно работно време

срок на договора: за определено време от 21.09.2022 до 31.12.2022г.

 

IОсновна цел на длъжността:

Образователният медиатор в училище е посредник между семействата, учениците и училището, който съдейства за обхващането и качественото училищно образование на учениците в училището, както и за насърчаване сътрудничеството на родителите на учениците в риск от отпадане с педагогическите специалисти в училището.

– Съвместна работа между родители и учители за адаптиране на учениците към
образователната система и създаване и развиване на мотивация за учене;
– Организиране на дейности с участие на родителите и учениците по честване на
празници, благотворителни акции и други събития за създаване на положително
отношение към образованието;
– Организиране на срещи с ромски авторитети, лидери от местната общност,
представители на неправителствени организации с учителски колективи и родители;
– Включване на родителите на ученици от уязвими групи в цялостния живот и дейност
на образователната институция;

II. Изисквания за заемане на длъжността:

1.Образование: основно.

2. Познаване на характерни културни особености на общностите, с които работи.

3. Умения за работа с ученици и родители от уязвими групи

4.Необходими лични качества: лоялност към институцията;  дискретност;  умения за работа в екип;  умения за общуване;  способност да изпълнява стриктно възложените му задачи; много добри комуникативни умения, умения за работа с деца, ученици и родители от уязвими групи; познаване и съпричастност към проблемите им.

III. Необходими документи за кандидатстване:

 1. Заявление за заемане на длъжността;
 2. Професионална автобиография;
 3. Копие от документи за придобитата образователна степен, допълнителни квалификации;
 4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

IV. Начин на провеждане на подбора:

 1. Първи етап – разглеждане и проверка на подадените от кандидатите документи за съответствие със обявените изисквания за съответната длъжност. – 19.09.2022г.
 2. Втори етап – събеседване с допуснатите кандидати – 21.09.2022г.

V. Място и срок за подаване на документите:

Документите се подават лично или чрез пълномощник на следния адрес:

с. Веселиново ОУ „Свети Свети  Кирил и Методий“, деловодство, всеки работен ден от 8:30 до 16:00 часа.

Срок за подаване на документите: от 8.30 ч. до 16.00 на 19.09.2022г./ включително/

 

Лице за контакти: Стоянка Белчева – Георгиева – 0886 393144