Проект „КОМПАС – Интегрирани мерки за социално включване в община „Тунджа“ Договор за БФП № BG05M9OP001-2.018-0013-С01 Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ Договор за БФП № BG05M9OP001-2.018-0013-2014BG05M2OP001-С01

 

Договор по ОП НОИР: Договор за БФП № BG05M9OP001-2.018-0013-2014BG05M2OP001-С01

Проект „КОМПАС – Интегрирани мерки за социално включване в община „Тунджа“

  • Учебна 2020/2021г.  Целта на проекта по дейност 3 – “Насърчаване на участието на родителите в образователния процес чрез създаване на читателски клубове и мобилни детски библиотеки в детските градини на община Тунджа и общински училища с подготвителни групи“ е да се изгради устойчива нагласа у децата в предучилищна възраст за четене. Възпитаване на положително отношение и интерес към книгата.

Под ръководството на педагога-ръководител г-жа Евгения Паламаркова, родители и деца прекарват заедно “качествено време“ за общуване с книгите. Идеята по-големите да четат на по-малките се осъществява в позитивна, доброжелателна и творческа атмосфера. Цялата дейност на читателския клуб към ОУ”Свети Свети Кирил и Методий“ с.Веселиново, допринася за успешната социализация на децата в ранна детска възраст, тяхното ограмотяване и може би едно от най-важните неща-стимулиране на активния принос на родителите.

Благодарение на този успешен проект на община Тунджа – срещите в читателският клуб повишават културата на четене, общуването с книгата-техен приятел и прозорец към света.

резюме за родителски клуб “Магически ленти“ с ръководител Евгения Паламаркова

  • Учебна 2019-2020г.

Целта на проекта по Дейност 5 „Насърчаване включването на родителите в образователния процес чрез формиране на семейни/родителски клубове“ е родителите да променят позицията си на пасивна страна и да станат активни асистенти в живота на техните деца в училище.

Под ръководството на педагога –ръководител Евгения Паламаркова в родителския клуб “Магически ленти “ към ОУ “Свети Свети Кирил и Методий “ с.Веселиново се укрепва доверието между деца и родители, създава се атмосфера на взаимна подкрепа и общност на интереси чрез приложни дейности-изработване на декори,сувенири,тематични украси и др.

Активностите  на клуба са насочени към развитие на уменията за съвместна игра заедно с детето.

Крайната цел е да се повиши интересът и мотивацията на родителите за изпълнение на общата кауза-развитие на творческите способности и емоционална комуникация.