Занимания по интереси / Национално финансиране /

 

ОТЧЕТ ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ 2022-2023

Занимания по интереси – клуб „Чудният свят на географията“. Запознаване по интересен и забавен начин с географските координати, континентите и океаните. Среща с големите мегаполиси. Запознаване с начините за ориентиране в природата. Среща с Великите географски открития.

 

 

 

 

Занимания по интереси – клуб „Занимателен английски“ По забавен, творчески и разбираем начин да се събуди интереса на учениците към ученето и към английския език. Да им се даде възможност още в ранна възраст да слушат чужда реч, което ще спомогне за отключване на естествената им способност да различават звуците на другите езици, както и да осмислят това, което чуват. Чрез игри, песни, рисуване и гледане на анимационни филми да се обогати въображението и речниковия запас на децата. В приятна творческа атмосфера учениците научават английската азбука и се събужда интересът и любопитството им към други езици, народи и култури

 

Занимания по интереси – клуб  „Моите християнски ценности“

ТЕМАТИЧНА ОБЛАСТ И НАПРАВЛЕНИЕ: Религия

ТЕМАТИЧНА ПОДОБЛАСТ: ХРИСТИЯНСТВО                                      

Обучението по ЗИ-Религия ( II клас) се основава на универсалните човешки права.Преподаването се осъществява изцяло и само в духа на религиозна,културна и личностна толерантност.Тя е насочена към това- религиозната грамотност да е част от общата грамотност на българския гражданин.

Главната цел на този предмет даде на учениците познания в религиозната сфера и да развие у тях усет и уважение към религиозното ,което ще спомогне за адекватната им ценностна ориентация и ориентация сред различните религии .Да стимулира развитието на религиозната представа за “добро “ и “зло “, за “благочестие “ и “ милосърдие“.

Обучението по религия има за задача да изгради граждани ,които познават християнството, както и другите световни и исторически религии-да уважават религиозните възгледи на другия,да умеят да живеят в мултирелигиозна среда.

Очакваните резултати са свързани  с натрупване на знания за моралните ценности и развита морална чувствителност, ясна ориентация в системата на вярванията , толерантно отношение към културните различия и най-важното –културно и духовно израстване на учениците.