Документи

 

ДОКУМЕНТИ УЧЕБНА 2023-2024 ГОДИНА

Правилник пропусквателен режим 2023 – 2024

ПЛАН Противодействие на тероризма 2023 – 2024

1. ПО ПРОЕКТ „УСПЕХ ЗА ТЕБ“

ОУ „СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ С. ВЕСЕЛИНОВО, ОБЩИНА ТУНДЖА

 ОБЯВЯВА

 

процедура за кандидатстване , подбор и наемане на кандидати за длъжността “образователен медиатор“

 

свободни работни места – 2

заетост на трудов договор: непълно работно време – 4 часа

срок на договора: за определено време от 04.10.2023 г. до 30.06.2024 г.

 

 1. IОсновна цел на длъжността:

Образователният медиатор в училище е посредник между семействата, учениците и училището, който съдейства за обхващането и качественото училищно образование на учениците в училището, както и за насърчаване сътрудничеството на родителите на учениците в риск от отпадане с педагогическите специалисти в училището.

– Съвместна работа между родители и учители за адаптиране на учениците към
образователната система и създаване и развиване на мотивация за учене;
– Организиране на дейности с участие на родителите и учениците по честване на
празници, благотворителни акции и други събития за създаване на положително
отношение към образованието;
– Организиране на срещи с ромски авторитети, лидери от местната общност,
представители на неправителствени организации с учителски колективи и родители;
– Включване на родителите на ученици от уязвими групи в цялостния живот и дейност
на образователната институция;

II. Изисквания за заемане на длъжността:

1.Образование: основно, средно или висше

2.Познаване на характерни културни особености на общностите, с които работи.

3.Умения за работа с ученици и родители от уязвими групи

4.Необходими лични качества: лоялност към институцията;  дискретност;  умения за работа в екип;  умения за общуване;  способност да изпълнява стриктно възложените му задачи; много добри комуникативни умения, умения за работа с деца, ученици и родители от уязвими групи; познаване и съпричастност към проблемите им.

III. Необходими документи за кандидатстване:

 1. Заявление за заемане на длъжността;
 2. Професионална автобиография;
 3. Копие от документи за придобитата образователна степен, допълнителни квалификации;
 4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.
 5. Начин на провеждане на подбора:
 6. Първи етап – разглеждане и проверка на подадените от кандидатите документи за съответствие със обявените изисквания за съответната длъжност. – 02.10.2023 г.
 7. Втори етап – събеседване с допуснатите кандидати – 03.10.2023 г.
 8. Място и срок за подаване на документите:

Документите се подават лично или чрез пълномощник на следния адрес:

с. Веселиново ОУ „Свети Свети  Кирил и Методий“, деловодство, всеки работен ден от 8:30 до 16:00 часа.

Срок за подаване на документите: от 8.30 ч. до 16.00 на 02.10.2023г./ включително/

 

Лице за контакти: Стоянка Белчева – Георгиева – 0886 393144

 

2.ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СРЕДСТВА ЗА РАБОТА С  УЗВИМИ ГРУПИ

ОУ „СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ С. ВЕСЕЛИНОВО, ОБЩИНА ТУНДЖА

 ОБЯВЯВА

 

процедура за кандидатстване , подбор и наемане на кандидати за длъжността “образователен медиатор“

 

свободни работни места – 3

заетост на трудов договор: непълно работно време – 4 часа

срок на договора: за определено време от 04.10.2023 г. до 31.12.2023 г.

 

 1. IОсновна цел на длъжността:

Образователният медиатор в училище е посредник между семействата, учениците и училището, който съдейства за обхващането и качественото училищно образование на учениците в училището, както и за насърчаване сътрудничеството на родителите на учениците в риск от отпадане с педагогическите специалисти в училището.

– Съвместна работа между родители и учители за адаптиране на учениците към
образователната система и създаване и развиване на мотивация за учене;
– Организиране на дейности с участие на родителите и учениците по честване на
празници, благотворителни акции и други събития за създаване на положително
отношение към образованието;
– Организиране на срещи с ромски авторитети, лидери от местната общност,
представители на неправителствени организации с учителски колективи и родители;
– Включване на родителите на ученици от уязвими групи в цялостния живот и дейност
на образователната институция;

 1. Изисквания за заемане на длъжността:

1.Образование: начално, основно

 1. Познаване на характерни културни особености на общностите, с които работи.
 2. Умения за работа с ученици и родители от уязвими групи

4.Необходими лични качества: лоялност към институцията;  дискретност;  умения за работа в екип;  умения за общуване;  способност да изпълнява стриктно възложените му задачи; много добри комуникативни умения, умения за работа с деца, ученици и родители от уязвими групи; познаване и съпричастност към проблемите им.

III. Необходими документи за кандидатстване:

 1. Заявление за заемане на длъжността;
 2. Професионална автобиография;
 3. Копие от документи за придобитата образователна степен, допълнителни квалификации;
 4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.
 5. Начин на провеждане на подбора:
 6. Първи етап – разглеждане и проверка на подадените от кандидатите документи за съответствие със обявените изисквания за съответната длъжност. – 02.10.2023 г.
 7. Втори етап – събеседване с допуснатите кандидати – 03.10.2023 г.
 8. Място и срок за подаване на документите:

Документите се подават лично или чрез пълномощник на следния адрес:

с. Веселиново ОУ „Свети Свети  Кирил и Методий“, деловодство, всеки работен ден от 8:30 до 16:00 часа.

Срок за подаване на документите: от 8.30 ч. до 16.00 на 02.10.2023г./ включително/

 

Лице за контакти: Стоянка Белчева – Георгиева – 0886 393144

 

 

3. ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СРЕДСТВА ЗА РАБОТА С  УЗВИМИ ГРУПИ

ОУ „СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ С. ВЕСЕЛИНОВО, ОБЩИНА ТУНДЖА

 ОБЯВЯВА

 

процедура за кандидатстване , подбор и наемане на кандидати за длъжността “Социален работник“

 

свободни работни места – 1

заетост на трудов договор: непълно работно време – 4 часа

срок на договора: за определено време от 04.10.2023 г. до 31.12.2023 г.

 

IОсновна цел на длъжността:

Организиране и осъществяване на дейности, осигуряващи редовно посещение на
училище и пълноценно участие на учениците в образователния процес;
– Съдействие при обхващането и оставането на учениците, подлежащи на задължително
обучение в училище;
– Провеждане на индивидуални срещи с родители на ученици от уязвими групи за
мотивиране и за пълноценно интегриране на учениците в образователната среда
съобразно специфичните и възрастовите им особености и потребности;
– Организиране на родителски лектории и колективни дискусии за повишаване на
познанията относно правата и задълженията в образованието;
– Съдействие за взаимно опознаване на учениците от различните етнически групи и
вероизповедания, за създаване на атмосфера на разбирателство и толерантност и за
спазване правата на детето.

Съвместна работа между родители и учители за адаптиране на учениците към
образователната система и създаване и развиване на мотивация за учене;
– Организиране на дейности с участие на родителите и учениците по честване на
празници, благотворителни акции и други събития за създаване на положително
отношение към образованието;
– Организиране на срещи с ромски авторитети, лидери от местната общност,
представители на неправителствени организации с учителски колективи и родители;
– Включване на родителите на ученици от уязвими групи в цялостния живот и дейност
на образователната институция;
– Организиране и провеждане на срещи и други дейности, свързани с представянето на
програмата, съвместно с родителите на учениците от уязвимите групи, класните
ръководители, образователните медиатори, социалните работници, ромските
авторитети и лидери, представители на неправителствени организации;
– Други дейности в зависимост от потребностите на родителите.

 

II. Изисквания за заемане на длъжността:

 1. Образование: начално, основно

2. Познаване на характерни културни особености на общностите, с които работи.

3. Умения за работа с ученици и родители от уязвими групи

4.Необходими лични качества: лоялност към институцията;  дискретност;  умения за работа в екип;  умения за общуване;  способност да изпълнява стриктно възложените му задачи; много добри комуникативни умения, умения за работа с деца, ученици и родители от уязвими групи; познаване и съпричастност към проблемите им.

III. Необходими документи за кандидатстване:

 1. Заявление за заемане на длъжността;
 2. Професионална автобиография;
 3. Копие от документи за придобитата образователна степен, допълнителни квалификации;
 4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.
 5. Начин на провеждане на подбора:
 6. Първи етап – разглеждане и проверка на подадените от кандидатите документи за съответствие със обявените изисквания за съответната длъжност. – 02.10.2023 г.
 7. Втори етап – събеседване с допуснатите кандидати – 03.10.2023 г.
 8. Място и срок за подаване на документите:

Документите се подават лично или чрез пълномощник на следния адрес:

с. Веселиново ОУ „Свети Свети  Кирил и Методий“, деловодство, всеки работен ден от 8:30 до 16:00 часа.

Срок за подаване на документите: от 8.30 ч. до 16.00 на 02.10.2023г./ включително/

 

Лице за контакти: Стоянка Белчева – Георгиева – 0886 393144

 

 

График учебно време 2023 – 2024 година

СТРАТЕГИЯ НА ОУ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ – 2020-2024 ГОДИНА

ПЛАН НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ ЗА УЧЕБНА 2023-2024 ГОДИНА

МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2023-2024 ГОДИНА

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ ЗА УЧЕБНА 2023-2024

План на МО на класните ръководители за учебна 2023-2024 година

План на МО на началните учители за учебната 2023 – 2024 година

АЛГОРИТЪМ ВЕСЕЛИНОВО 2023 – 2024

ЕДИННИ ПРАВИЛА 2023-2024

Заявление за прием за 1 клас за учебната 2023-2024 година

ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на дубликат на Свидетелство за завършено основно образование

Заявление за издаване на удостоверение за преместване на ученици

 

 

 

ДОКУМЕНТИ УЧЕБНА 2022-2023 ГОДИНА

ГРАФИК УЧЕБНО ВРЕМЕ УЧЕБНА – 2022-2023 ГОДИНА

СТРАТЕГИЯ НА ОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“- 2020-2024 ГОДИНА

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО -2022-2023 ГОДИНА

ГОДИШЕН ПЛАН И-ПЛАН-КВАЛИФИКАЦИЯ-2022-2023-ГОДИНА

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ ЗА УЧЕБНА  2022-2023 ГОДИНА

ПЛАН НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ ЗА УЧЕБНА 2022-2023 ГОДИНА

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕБНА  2022 – 2023 ГОДИНА

ГОДИШНА УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН – 2022 – 2023 ГОДИНА

МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕ 2022-2023 ГОДИНА

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ГРАЖДАНСКО, ЗДРАВНО, ЕКОЛОГИЧНО И ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ – 2022-2023 ГОДИНА

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ ЗА УЧЕБНАТА 2022 – 2023 ГОДИНА

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА ОТ УЯЗВИМИТЕ ГРУПИ ЗА УЧЕБНА 2022-2023 ГОДИНА

Училищен учебен план – 1 клас за учебната 2022-2023 година

Училищен учубен план – 2 клас за учебната 2022-2023 година

Училищен учебен план 3 клас за учебната 2022-2023 година

Училищен учебен план – 4 клас за учебната 2022-2023 година

Училищен учебен план – 5а клас за учебната 2022-2023 година

Училищен учебен план – 5б клас за учебната 2022-2023 година

Училищен учебен план – 6 клас за учебната 2022-2023 година

Училищен учебен план – 7а клас  за учебната 2022-2023 година

Училищен учебен план –  7Б клас за учебната 2022-2023 година

 

 

 

ПРАВИЛА УЧЕБНА 2021-2022 КОВИД 19

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ 2021-2022

СТРАТЕГИЯ НА ОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“-2020-2024г.

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО 2021-2022

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО-2021-2022г.

ПЛАН НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ ЗА УЧЕБНА 2021-2022 

ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ КАДРИ ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2021- 2022 г.

Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на децата от узявимите групи за учебната 2021-2022 година

Програма за превенция на ранното напускане от училище за учебната 2021 – 2022 година

Годишна училищна Програма за целодневна организация на учебния ден 2021-2022г. 

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ПО ГРАЖДАНСКО, ЗДРАВНО, ЕКОЛОГИЧНО И ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ 2021 – 2022 г.

Мерки за повишаване качеството на образованието учебна 2021-2022г.

Инструкция за пожарна безопасност 2021-2022

ПЛАН БАК 2021-2022

Правила за безопасност на децата и учениците в училищната мрежа

ДНЕВНО РАЗПИСАНИЕ  УЧЕБНА 2021-2022Г.

Училищен учебен план за I клас за учебната 2021-2022 година

Училищен учебен план за II клас за учебната 2021-2022 година

Училищен учебен план за III клас за учебната 2021-2022 година

Училищен учебен план за IV клас за учебната 2021-2022 година

Училищен учебен план за V клас за учебната 2021-2022 година

Училищен учебен план за VI a клас за учебната 2021-2022 година

Училищен учебен план за VI б клас за учебната 2021-2022 година

Училищен учебен план за VII a клас за учебната 2021-2022 година

Училищен учебен план за VII б клас за учебната 2021-2022 година

ЗАПОВЕД ЗА РОТАЦИОНЕН ПРИНЦИП НА ОБУЧЕНИЕ 2021-2022 Г.

ЗАПОВЕД ЗА ПРАВИЛА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК ОТ ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ

ЗАПОВЕД ЗА ОБУЧЕНИЕ В ОРЕС ЗА ПЕРИОДА 08.11.2021 Г. ДО 19.11.2021 Г. 

ЗАПОВЕД ЗА ОБУЧЕНИЕ В ОРЕС ЗА ПЕРИОДА 07.02.2022 Г. ДО 11.02.2022 Г. ЗА V КЛАС 

ЗАПОВЕД ЗА ГРАФИК НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021-2022 Г.

ЗАПОВЕД ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРИСЪСТВЕН ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЦЕС ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I-IV КЛАС

ЗАПОВЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НЕУЧЕБНИ ДНИ 31.01.2022 Г. и 02.02. ДО 04.02.2022 Г.

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПИСМЕНИ ИЗПИТВАНИЯ И КЛАСНИ РАБОТИ -II СРОК 2021- 2022 Г.

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПИСМЕНИ ИЗПИТВАНИЯ И КЛАСНИ РАБОТИ -I СРОК 2021- 2022 Г

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА I ПОДГОТВИТЕЛЕН И I-IV КЛАС ЗА I УЧЕБЕН СРОК ЗА 2021-2022 Г.

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ V – VII КЛАС ЗА I УЧЕБЕН СРОК ЗА 2021-2022 Г.

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА I ПОДГОТВИТЕЛЕН И I-IV КЛАС ЗА II УЧЕБЕН СРОК ЗА УЧ. 2021-2022 Г.

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ V-VII КЛАС ЗА II УЧЕБЕН СРОК ЗА УЧ. 2021-2022 Г.

 

График консултации първи учебен срок

График консултации втори учебен срок

 

График на планираните  дейности с учениците от I до III клас за периода 1-23 юни 2021 г.

График на планираните дейности с учениците от IV клас за периода от 17.06. до 30.06.2021 г.

График на планираните дейности с учениците от V до VII клас за периода от 15.06.2021 г. до 30.06.2021 г.

 

Правилник за дейността на училището – 2018

Насоки за работа на системата COVID-19 2020-2021

Кратък наръчник

Вътрешни правила за организиране на учебния процес в епидимиологична обстановка