Документи

 

ДОКУМЕНТИ УЧЕБНА 2023-2024 ГОДИНА

ПЛАН НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ ЗА УЧЕБНА 2023-2024 ГОДИНА

МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2023-2024 ГОДИНА

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ ЗА УЧЕБНА 2023-2024

 

 

Заявление за прием за 1 клас за учебната 2023-2024 година

ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на дубликат на Свидетелство за завършено основно образование

Заявление за издаване на удостоверение за преместване на ученици

 

 

 

ДОКУМЕНТИ УЧЕБНА 2022-2023 ГОДИНА

ГРАФИК УЧЕБНО ВРЕМЕ УЧЕБНА – 2022-2023 ГОДИНА

СТРАТЕГИЯ НА ОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“- 2020-2024 ГОДИНА

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО -2022-2023 ГОДИНА

ГОДИШЕН ПЛАН И-ПЛАН-КВАЛИФИКАЦИЯ-2022-2023-ГОДИНА

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ ЗА УЧЕБНА  2022-2023 ГОДИНА

ПЛАН НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ ЗА УЧЕБНА 2022-2023 ГОДИНА

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕБНА  2022 – 2023 ГОДИНА

ГОДИШНА УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН – 2022 – 2023 ГОДИНА

МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕ 2022-2023 ГОДИНА

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ГРАЖДАНСКО, ЗДРАВНО, ЕКОЛОГИЧНО И ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ – 2022-2023 ГОДИНА

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ ЗА УЧЕБНАТА 2022 – 2023 ГОДИНА

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА ОТ УЯЗВИМИТЕ ГРУПИ ЗА УЧЕБНА 2022-2023 ГОДИНА

Училищен учебен план – 1 клас за учебната 2022-2023 година

Училищен учубен план – 2 клас за учебната 2022-2023 година

Училищен учебен план 3 клас за учебната 2022-2023 година

Училищен учебен план – 4 клас за учебната 2022-2023 година

Училищен учебен план – 5а клас за учебната 2022-2023 година

Училищен учебен план – 5б клас за учебната 2022-2023 година

Училищен учебен план – 6 клас за учебната 2022-2023 година

Училищен учебен план – 7а клас  за учебната 2022-2023 година

Училищен учебен план –  7Б клас за учебната 2022-2023 година

 

 

 

ПРАВИЛА УЧЕБНА 2021-2022 КОВИД 19

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ 2021-2022

СТРАТЕГИЯ НА ОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“-2020-2024г.

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО 2021-2022

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО-2021-2022г.

ПЛАН НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ ЗА УЧЕБНА 2021-2022 

ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ КАДРИ ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2021- 2022 г.

Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на децата от узявимите групи за учебната 2021-2022 година

Програма за превенция на ранното напускане от училище за учебната 2021 – 2022 година

Годишна училищна Програма за целодневна организация на учебния ден 2021-2022г. 

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ПО ГРАЖДАНСКО, ЗДРАВНО, ЕКОЛОГИЧНО И ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ 2021 – 2022 г.

Мерки за повишаване качеството на образованието учебна 2021-2022г.

Инструкция за пожарна безопасност 2021-2022

ПЛАН БАК 2021-2022

Правила за безопасност на децата и учениците в училищната мрежа

ДНЕВНО РАЗПИСАНИЕ  УЧЕБНА 2021-2022Г.

Училищен учебен план за I клас за учебната 2021-2022 година

Училищен учебен план за II клас за учебната 2021-2022 година

Училищен учебен план за III клас за учебната 2021-2022 година

Училищен учебен план за IV клас за учебната 2021-2022 година

Училищен учебен план за V клас за учебната 2021-2022 година

Училищен учебен план за VI a клас за учебната 2021-2022 година

Училищен учебен план за VI б клас за учебната 2021-2022 година

Училищен учебен план за VII a клас за учебната 2021-2022 година

Училищен учебен план за VII б клас за учебната 2021-2022 година

ЗАПОВЕД ЗА РОТАЦИОНЕН ПРИНЦИП НА ОБУЧЕНИЕ 2021-2022 Г.

ЗАПОВЕД ЗА ПРАВИЛА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК ОТ ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ

ЗАПОВЕД ЗА ОБУЧЕНИЕ В ОРЕС ЗА ПЕРИОДА 08.11.2021 Г. ДО 19.11.2021 Г. 

ЗАПОВЕД ЗА ОБУЧЕНИЕ В ОРЕС ЗА ПЕРИОДА 07.02.2022 Г. ДО 11.02.2022 Г. ЗА V КЛАС 

ЗАПОВЕД ЗА ГРАФИК НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021-2022 Г.

ЗАПОВЕД ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРИСЪСТВЕН ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЦЕС ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I-IV КЛАС

ЗАПОВЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НЕУЧЕБНИ ДНИ 31.01.2022 Г. и 02.02. ДО 04.02.2022 Г.

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПИСМЕНИ ИЗПИТВАНИЯ И КЛАСНИ РАБОТИ -II СРОК 2021- 2022 Г.

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПИСМЕНИ ИЗПИТВАНИЯ И КЛАСНИ РАБОТИ -I СРОК 2021- 2022 Г

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА I ПОДГОТВИТЕЛЕН И I-IV КЛАС ЗА I УЧЕБЕН СРОК ЗА 2021-2022 Г.

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ V – VII КЛАС ЗА I УЧЕБЕН СРОК ЗА 2021-2022 Г.

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА I ПОДГОТВИТЕЛЕН И I-IV КЛАС ЗА II УЧЕБЕН СРОК ЗА УЧ. 2021-2022 Г.

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ V-VII КЛАС ЗА II УЧЕБЕН СРОК ЗА УЧ. 2021-2022 Г.

 

График консултации първи учебен срок

График консултации втори учебен срок

 

График на планираните  дейности с учениците от I до III клас за периода 1-23 юни 2021 г.

График на планираните дейности с учениците от IV клас за периода от 17.06. до 30.06.2021 г.

График на планираните дейности с учениците от V до VII клас за периода от 15.06.2021 г. до 30.06.2021 г.

 

Правилник за дейността на училището – 2018

Насоки за работа на системата COVID-19 2020-2021

Кратък наръчник

Вътрешни правила за организиране на учебния процес в епидимиологична обстановка